Start » Aktualności » 2016 » Rada ds. hodowli koni

Rada ds. hodowli koni

data publikacji: 05.05.2016, 20:51  |  autor: elwira  |  źródło: MRiRW   |  liczba komentarzy: 0

Fot: Finisz.pl

Zarządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi została powołana Rada ds. hodowli koni. Przewodniczącym Rady został sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zbigniew Babalski, a jego zastępcą prezes Agencji Nieruchomości Rolnych Waldemar Humięcki.

W skład Rady weszło 36. przedstawicieli nauki, ekspertów i hodowców. Utworzenie Rady podyktowane jest potrzebą wsparcia ze strony naukowców i ekspertów procesów racjonalizacji hodowli koni w Polsce oraz skoordynowania działań prowadzących do naprawy funkcjonowania tego obszaru rolnictwa, a w konsekwencji do rozwoju hodowli koni.

Rada ma za zadanie dokonanie oceny sytuacji w hodowli koni w Polsce, określenie zagrożeń rozwoju kierunku hodowli oraz sformułowanie zaleceń działań naprawczych.

Ponadto, w odpowiedzi na postulaty hodowców koni oraz instytucji zaangażowanych w tym obszarze gospodarki, zasadne jest opracowanie kompleksowej strategii hodowli koni w Polsce, dostosowanej do potrzeb rolnictwa oraz sektora rekreacji i sportu.

 

Treść zarządzenia nr 12 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

ZARZĄDZENIE Nr 12
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

 

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów zarządza się co następuje:

 

§ 1.1. Powołuje się Radę do spraw hodowli koni, zwaną dalej „Radą“.

  1. Rada jest organem pomocniczym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwanego dalej „Ministrem“, w zakresie niezbędnych działań naprawczych i rozwojowych, dotyczących hodowli koni.

§ 2. W skład Rady wchodzą:

1) przewodniczący — Zbigniew Babalski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwanym dalej „Ministerstwem“,

2) zastępca przewodniczącego — Waldemar Humięcki, Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych;

3)  członkowie:

a) prof. dr hab. Krystyna Chmiel,

b) prof. dr hab. Zbigniew Jaworski,

c) prof. dr hab. Marian Kaproń,

d) prof. dr hab. Sławomir Pietrzak,

e) prof. dr hab. Andrzej Raś,

f) prof. dr hab. Zdzisław Gajewski,

g) dr hab. Jerzy Fedorski,

h) dr Maciej Grzechnik,

i) dr Karol Krajewski,

j) dr Mirosław Mielniczuk,

k) dr Krystian Popławski,

l) Przemysław Błaszczyk,

m) Tadeusz Brzozowski,

n) Lucjan Cichosz,

o) Jerzy Gawarecki,

p) Mariusz Gołębiowski,

q) Andrzej Grad,

r) Marek Grzybowski,

s) Jarosław Karcz,

t) Aleksander Kilijańczyk,

u) Feliks Klimczak,

v) Roman Kurdziel,

w) Paweł Mazurek,

x) Stanisław Molenda,

y) Andrzej Nowak,

z) Jerzy Ożga,

za) Grzegorz Sołtysiński,

zb) Andrzej Wójtowicz,

zc) Marek Żuławski,

zd) Karol Tylenda,

ze) Andrzej Sutkowski,

zf) Mateusz Leniewicz-Jaworski,

zg) Andrzej Matławski,

zh) Felicjan Pikulik,

zi) Anna Stefaniuk.

§ 3. Do zadań Rady należy:

1) ocena sytuacji hodowli koni w Polsce, określenie zagrożeń rozwoju dla tego kierunku hodowli oraz sformułowanie zaleceń dla działań naprawczych i kierunków rozwoju hodowli;

2) przygotowanie strategii hodowli koni w Polsce, dostosowanej do potrzeb rolnictwa, rekreacji, jeździectwa oraz wyścigów konnych;

3) opiniowanie i doradztwo z zakresu zachowania bioróżnorodności i wdrażania postępu biologicznego w hodowli koni w Polsce;

4) opiniowanie programu działań w zakresie hodowli koni, mających na celu realizację strategii hodowli koni w Polsce;

5) ocena realizacji strategii hodowli koni w Polsce oraz postępu biologicznego i zachowania bioróżnorodności.

§ 4.1. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego Rady.

  1. Rada pracuje na posiedzeniach oraz w zespołach roboczych powołanych przez przewodniczącego Rady.
  2. Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Rady osoby niebędące jej członkami.
  3. Z posiedzeń Rady sporządza się protokół.

§ 5. Obsługę organizacyjną i techniczno-biurową Rady zapewnia Departament Bezpieczeństwa  Żywności i Weterynarii w Ministerstwie.

§ 6. Członkom Rady oraz osobom zaproszonym do udziału w pracach Rady, niebędocym pracownikami Ministerstwa, przysługuje zwrot kosztów podróży na posiedzenie do wysokości równowartości kosztów podróży w wagonie klasy 2.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

 

 

 

źródło: Informacja prasowa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2016 r.